Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Pleszewie

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 182 ze zm.) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 135 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720).

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Pleszewie, zwany dalej Domem, określa szczegółową organizację Domu, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki.

Rozdział II
Organizacja Domu
§ 2

1. Domem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez Dyrektora pracownik Domu.
2. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Domu, niezastrzeżone do kompetencji innych organów.

Rozdział III
Specyfika i zakres sprawowanej opieki
§ 3

1. Dom jest placówką socjalizacyjną zapewniającą dziecku całodobową opiekę i wychowanie, realizującą zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, łączącą całodobowe działania socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę.
2. Dom tworzy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki na terenie Domu oraz w środowisku.
3. Celem Domu jest działanie na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenie go w innej rodzinnej formie opieki zastępczej.
4. Dom przyjmuje dzieci i młodzież przez całą dobę.
5. Dom jest placówką koedukacyjną.

§ 4

1. Dom w ramach działalności socjalizacyjnej realizuje następujące zadania:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie dziecka oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

2. Dom stosując się do zasad określonych w pkt 1 opracowuje i realizuje indywidualny plan pomocy dziecku, który:

1) jest sporządzony i realizowany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka;
2) w planie pomocy dziecku określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuacją rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia; wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia;
3) plan pomocy dziecku opracowuje się na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, dokumentacji dotyczącej dziecka oraz analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego, potrzeb dziecka, środowiska z którego pochodzi, rozwoju edukacyjnego; uwzględnia się również wpływ sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce a także efekty pracy asystenta rodziny prowadzonej z rodziną dziecka;
4) diagnozę psychofizyczną dziecka sporządza psycholog lub pedagog niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki.

3. Dla każdego dziecka prowadzi się:

1) plan pomocy dziecku;
2) kartę pobytu, którą uzupełnia się co miesiąc, zawiera ona ocenę relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, funkcjonowania społecznego dziecka w Domu i poza nim z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki, nauki szkolnej dziecka oraz kontaktów placówki ze szkołą do której dziecko uczęszcza, opis rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka podawanych lekach i pobytach w szpitalach, informację o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach, a także opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
3) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub terapeutę z opisem ich przebiegu, o ile dziecko takich zajęć wymaga;
4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych;
5) ewidencję dzieci

§ 5

1. W Domu działa stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, który dokonuje oceny w celu:

1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
3) modyfikowania planu pomocy dziecku;
4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
5) określenia stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
6) określenia możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
7) informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona;
2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka;
3) pedagog, psycholog, pracownik socjalny;
4) przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
5) lekarz i pielęgniarka w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,
6) inne osoby a w szczególności asystent rodziny oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

3. Do udziału w posiedzeniu stałego Zespołu zapraszane są w miarę potrzeby również osoby bliskie dziecku, a także przedstawiciele:

1) sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce położenia Domu;
2) ośrodka pomocy społecznej;
3) Policji;
4) ochrony zdrowia;
5) instytucji oświatowych;
6) organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka.

4. Po przeprowadzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka, Zespół o którym mowa w pkt 1, formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu i przesyła go do sądu.
5. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.

§ 6

Jeżeli w Domu przebywa wychowanka będąca w ciąży, placówka zapewnia jej warunki pobytu odpowiednie do potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno – położniczą.

§ 7

Podstawą przyjęcia dziecka do Domu jest skierowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. W Domu mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku życia, umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. W Domu Dziecka może przebywać 30 wychowanków.

Do Domu nie przyjmuje się dzieci i młodzieży:

1) upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym;
2) z uzależnieniami i chorobami psychicznymi,
3) w stanie odurzenia po zażyciu środków odurzających, psychotropowych i alkoholu,

§ 8

1. Przyjmowanie do Domu dzieci i młodzieży odbywa się przez całą dobę.
2. Dziecko przyjmowane jest przez pracownika socjalnego lub dyżurującego wychowawcę.
3. W okresie adaptacyjnym dziecko objęte jest szczególną opieką pedagoga i psychologa.

§ 9

Pobyt dziecka w Domu ma charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej. Wychowanek w Domu może przebywać do uzyskania pełnoletniości, a w przypadku kontynuowania nauki pobyt może się przedłużyć do czasu ukończenia szkoły rozpoczętej przed uzyskaniem pełnoletniości, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Rozdział IV
Sposób realizacji praw dzieci
§ 10

Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia.

§ 11

1. Każdemu wychowankowi Domu zapewnia się:

 • dostęp do nauki, która odbywa się w szkołach poza placówką lub w systemie nauczania indywidualnego;
 • pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;
 • uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno- sportowych;
 • dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych o ile są dla niego wskazane;
 • opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Dom;
 • pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.
2. Ponadto każdy wychowanek Domu ma:
 • dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenie w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne;
 • zapewnione wyżywienie oraz zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, a także całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;
 • zapewnione wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, środki higieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
 • wychowankowie powyżej 5 roku życia mają zapewnioną kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości ustalonej przepisami prawa.

§ 12

Wychowankowie Domu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności do:

 • sumiennego wykonywania obowiązków szkolnych i systematycznej nauki,
 • przestrzegania norm postępowania obowiązujących w Domu oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia,
 • aktywnego uczestnictwa w życiu Domu.
Obowiązkiem wychowanka jest dbać o wspólne dobro, ład i porządek a w szczególności:
 • przestrzegać regulaminu organizacyjnego Domu,
 • szanować zdrowie własne i innych (nie palić papierosów, nie używać narkotyków, alkoholu itp.),
 • utrzymywać higienę własną i czystość otoczenia,
 • szanować sprzęty i urządzenia własne i wspólne,
 • dokonywać samoobsługi własnej i organizowanej zespołowo.

Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy.
2. Wszelkie zmiany treści regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez organ prowadzący.
3. Niniejszy regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku.

Statut Domu Dziecka w Pleszewie

§ 1

Dom Dziecka w Pleszewie zwany w dalszej części Domem działa na podstawie następujących aktów prawnych:
Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2013r poz 182 ze zm.) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 135 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. (Dz. U. z 2011r. nr 292, poz. 1720). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) niniejszego statutu.

§ 2

Dom Dziecka w Pleszewie jest jednostką organizacyjną Powiatu Pleszewskiego, działającą jako jednostka budżetowa.

§ 3

Siedzibą Domu Dziecka jest budynek przy ul. Osiedlowej 1/1 w Pleszewie.

§ 4

Pełna nazwa placówki brzmi:

Dom Dziecka w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1/1
63-300 Pleszew

§ 5

Dom jest placówką socjalizacyjną zapewniającą dziecku całodobową opiekę i wychowanie, realizującą zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

§ 6

Do zadań Domu Dziecka należy w szczególności:

 • Zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka.
 • Zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
 • Współpraca z rodzinami oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dzieci do rodziny naturalnej, znalezienie dla nich innej formy rodzinnej opieki zastępczej.
 • Przygotowanie dzieci do samodzielnego życia w społeczeństwie.

§ 7

1. Domem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu w Pleszewie.
2. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Domu, a w szczególności za:

 • wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,
 • realizację budżetu Domu,
 • gospodarowanie powierzonym mieniem,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Domu.

§ 8

Dom działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Dom prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu w Pleszewie. Majątek nieruchomy i ruchomy stanowi własność Powiatu Pleszewskiego, nieruchomość jest oddana w trwały zarząd Domu Dziecka.

§ 9

Przekształcenie lub likwidacja Domu może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie po uzyskaniu zgody wojewody.

§ 10

Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Przetargi

Dom Dziecka w Pleszewie
63-300 Pleszew ul. Osiedlowa 1
ogłasza ustny przetarg w formie licytacji na sprzedaż.
I - Przedmiot sprzedaży wraz z ceną wywoławczą brutto oraz wadium:

L.p. Przedmiot sprzedaży Ilość Cena wywoławcza brutto Wadium
1 Brama garażowa uchylna o wymiarach 220 cm x 240 cm 2 400 zł / szt. 40 zł

II - Zbywane przedmioty można oglądać w siedzibie Domu Dziecka w Pleszewie ul. Osiedlowa 1/1 od dnia 26 maja 2014r. do 09.06.2014r. w godz. 8.00 – 15.00.
III - Licytacja odbędzie się w dniu 10.06.2014r o godz. 10.00.
IV - Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium.
V - Wadium można wpłacić w kasie placówki lub na konto Domu Dziecka (98 1020 2212 0000 5602 0305 8518) przed przystąpieniem do licytacji.
VI - Sprzedający podpisze umowę kupna – sprzedaży z Oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę.
VII - Okres związania ofertą – 7 dni.
VIII - Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od chwili wybrania oferty, natomiast wadium Oferenta którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny zbycia.
IX - Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy.

Bliższych informacji można uzyskać w sekretariacie Domu Dziecka w Pleszewie lub pod nr. Tel. 62 742 21 95 lub 605 220 664

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

W dniu 10.06.2014 roku w Domu Dziecka w Pleszewie odbył się ustny przetarg w formie licytacji na sprzedaż 2 używanych bram garażowych. Do przetargu przystąpiły (wpłaciły wadium) dwie osoby:

 • Pani Katarzyna Cierniak
 • Pan Jan Sprutta
Każdy z uczestników przetargu wylicytował jedną z bram za kwotę po 410 zł.