Organizacja Domu Dziecka

Dom Dziecka może przyjąć 30 wychowanków. Ponieważ jest to placówka socjalizacyjna, do jej głównych zadań należy:

 • zapewnienie całodobowej opieki umieszczonym tu dzieciom,
 • zabezpieczenie wychowankom odpowiednich warunków mieszkaniowych, wyżywienia, odzieży i innych przedmiotów osobistego użytku,
 • likwidowanie zaniedbań higienicznych, zdrowotnych i rozwojowych,
 • umożliwienie kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości dzieci,
 • wyrównywanie opóźnień szkolnych,
 • rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizowane różnorodne zajęcia,
 • wspieranie i przygotowywanie do samodzielności, życia zawodowego i rodzinnego,
 • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny przysposabiającej bądź zastępczej.
Na terenie Domu Dziecka funkcjonuje też tzw. grupa usamodzielniania. Tworzą ją najstarsi wychowankowie, którzy nabywają tutaj w sposób praktyczny umiejętności przydatne w przyszłym samodzielnym życiu.

Historia Domu Dziecka

Data Wydarzenie
1866 hrabia Alfons Taczanowski kupuje trzy morgi gruntu i buduje duży budynek z przeznaczeniem na szpital
1872 ordynat Antoni Taczanowski przekazuje gmach szpitala Dozorowi Kościelnemu celem urządzenia ochronki dla sierot
1878 władze pruskie pozwalają na utworzenie Katolickiego Domu Sierot pod opieką Sióstr
1939 - 1945 w okresie II wojny światowej Dom Sierot został przekształcony przez okupanta na dom dla starców pochodzenia niemieckiego
1945 - 1961 dom zostaje ponownie przejęty przez siostry i przekształcony na Dom Sierot
1961 - 1994 dom zostaje przejęty przez Inspektorat Oświaty i Wychowania w Pleszewie pod nazwą Państwowy Dom Dziecka
1994 zmiana nazwy na Dom Dziecka ul. Podgórna 14
1998 Dom Dziecka zostaje przeniesiony do budynku przy ul. Osiedlowej i połączony z Pogotowiem Opiekuńczym.
1998 Dom Dziecka przyjmuje nazwę Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.
2001 przy Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych powstaje Szkoła Specjalna
2002 Szkoła Specjalna zostaje odłączona od ZPOW, pozostaje Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze
2005 Reorganizacja ZPOW oraz przekształcenie w placówkę wielofunkcyjną
2011 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych rozdzielono na dwie samodzielne placówki: Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze

Grupa Wsparcia dla Rodziców

Grupa Wsparcia dla Rodziców przeznaczona jest dla rodziców dzieci przebywających w placówce oraz dla rodziców zastępczych i adopcyjnych zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom, które nie powróciły do rodzin naturalnych.

Zadania do realizacji:

 • Diagnoza sytuacji rodzinnej,
 • Ustalenie kryteriów umożliwiających powrót dziecka do rodziny naturalnej,
 • Opracowanie indywidualnego programu pomocy rodzinie,
 • Zapewnienie kompleksowej pomocy psychospołecznej: poradnictwo socjalne, poradnictwo prawne, współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi rodzinę,
 • Wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności wychowawcze,
 • Terapia rodzinna,
 • Wspieranie rodziców zastępczych w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci przebywających w ich rodzinie.

Formy i metody pracy:

 • Zawarcie kontraktu,
 • Indywidualne spotkania z rodzinami,
 • Grupowe zajęcia prowadzone metodą warsztatową ( I oraz III piątek miesiąca o godz. 15.00 ).
Funkcjonowanie Grupy opiera się na kadrze psychologiczno – pedagogicznej placówki.

Grupa Wsparcia dla Wychowanków

Grupa Wsparcia dla Usamodzielnionych Wychowanków przeznaczona jest dla byłych wychowanków rozpoczynających samodzielne życie. Grupa ma za zadanie wspieranie usamodzielnionych wychowanków w procesie adaptacji społecznej. Wychowanek usamodzielniony może być członkiem Grupy Wsparcia przez okres trzech lat od momentu opuszczenia placówki.

W ramach swojej działalności Grupa zapewnia:

 • Pomoc psychologiczną,
 • Udział w zajęciach terapeutycznych,
 • Pomoc edukacyjna dla osób kontynuujących naukę,
 • Wspomaganie w zdobywaniu umiejętności życiowych i społecznych,
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych,
 • Pomoc w sytuacjach:
  • poszukiwania pracy
  • zwracania się o pomoc do urzędów, w tym również o pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń.
Funkcjonowanie Grupy opiera się na kadrze psychologiczno – pedagogicznej placówki.

Stowarzyszenie DOM

Głównym celem Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM” jest wspieranie dziecka w okresie kryzysu rodziny.

„Pomóżmy dzieciom dziś, bo jutro może być za późno”

Nasza Misja (Stowarzyszenie DOM)

Zależy nam na inwestowaniu w dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Dlatego od początku wspieramy działania pleszewskich placówek: Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego pomagając w stwarzaniu możliwości pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego wychowanków tych placówek.

Oto niektóre nasze dokonania, działania:

 • Współfinansujemy wakacyjne rajdy rowerowe, letnie obozy terapeutyczne, obozy podczas ferii zimowych i inne wyjazdy edukacyjne i krajoznawcze organizowane przez Domu Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze dla wychowanków tych placówek,
 • Sponsorujemy organizowane przez Dom Dziecka wyjazdy wychowanków na mecze piłki nożnej do Poznania, wyjścia na basen, wyjazdy do teatru,
 • Jesteśmy współorganizatorami festynu „Dzień Rodziny” organizowanego dla wychowanków Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego i ich bliskich, dla dzieci z rodzin zastępczych oraz dla dzieci i rodzin wielodzietnych z pobliskiego osiedla,
 • Zakupiliśmy i przekazaliśmy pleszewskiej placówce sprzęt turystyczny, sportowy, komputerowy, fotograficzny,
 • Razem z pleszewskimi placówkami realizowaliśmy różne imprezy dla dzieci z Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego i środowiska, np. przedstawienia dla sponsorów i mieszkańców powiatu pleszewskiego,
 • Od 2007 roku jesteśmy jednym z organizatorów Przeglądu Młodych Talentów Domów Dziecka. Jest to cykliczna impreza o zasięgu ponadlokalnym, adresowana do wychowanków placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych z terenu województwa wielkopolskiego,
 • Dwukrotnie (w ramach projektu „Popołudnie z Domem”) prowadziliśmy zajęcia popołudniowe w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci z pleszewskich szkół podstawowych. Zajęcia te cieszyły się dużym uznaniem zarówno dzieci jak i ich rodziców,
 • W ramach projektu „Angielski jest przyjemny” opłacaliśmy wychowankom pleszewskiego Domu dziecka dodatkowe zajęcia z j. angielskiego,
 • Współpracujemy z pleszewskim Centrum Wolontariatu,
 • W lutym 2013 zorganizowaliśmy dla członków Stowarzyszenia szkolenie z tematyki zaburzeń rozwojowych typu FASD. Szkolenie przeprowadzi dr Małgorzata Klecka z Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych.
Wszystko to jest możliwe dzięki pozyskiwanym dotacjom i wpłatom od darczyńców.

Każdy kto chciałby wesprzeć naszą działalność, może wpłacić dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia:

Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „DOM”
63-300 Pleszew, ul. Osiedlowa 1
Nr konta: 41 8407 0003 0007 5789 2000 0001
Regon: 300008073
NIP: 6080015690
KRS: 0000226838
Tel./Fax (0-62) 742-21-95
Email: stowarzyszeniedom@o2.pl

Kontakt

Dane Adresowe

Dom Dziecka w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1
63-300 Pleszew
Tel.: (0-62) 742-21-95
Fax: (0-62) 742-15-66
Email: dom-dziecka@pleszew.co

Formularz Kontaktowy


Mapka Dojazdowa